Thông báo về việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc đối với sinh viên

Theo TB số 1092/TB-ĐHCNGTVT của Trường Đại học Công nghệ GTVT về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên chưa tham gia bảo hiểm. Khoa Kinh tế vận tải đề nghị các bộ môn, giáo viên chủ nhiệm-CVHT và các lớp sinh viên thực hiện triển khai đến toàn thể sinh viên. Nội dung chi tiết thông báo đề nghị xem file đính kèm.