Thông báo về việc nộp chứng chỉ đầu ra Tiếng Anh của cán bộ, giảng viên

Thông báo về việc nộp chứng chỉ đầu ra Tiếng Anh

Theo thông báo số 1084/ĐHCNGTVT-TCCB ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Trưởng Phòng TCCB về việc nộp chứng chỉ đầu ra Tiếng Anh của cán bộ, giảng viên. Khoa Kinh tế vận tải thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên các bộ môn trong khoa để thực hiện (danh sách kèm theo)

          Thời hạn nộp: Trước ngày 26 tháng 4 năm 2019

          Địa điểm nộp: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng 303 H1