Bộ môn Kinh tế xây dựng


Giới thiệu chung.

  • Bộ môn Kinh tế xây dựng, Khoa Kinh tế vận tải được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1962/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011
  • Địa chỉ: P505 nhà H1, Khu hiệu bộ - Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Phố Triều Khúc - Phường Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
  • Điện thoại:                      ; Email: bmktxd@utt.edu.vn

Tổ chức nhân sự.

  • Phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn: Ths. Phạm Đức Tấn
  • Phó trưởng bộ môn: Ths. NCS. Trần Trung Kiên
  • Tổng số CB-GV-CNV: 08 người

Chức năng, nhiệm vụ.

  • Bộ môn Kinh tế xây dựng, Khoa Kinh tế vận tải là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một, hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc Khoa Kinh tế vận tải và Trường.