Chương trình đào tạo

Kế toán doanh nghiệp

Có kiến thức chuyên môn toàn diện để nghiên cứu, phân tích và tổ chức thực hiện công tác kế toán, ki...

Kinh tế xây dựng

Lập được các kế hoạch: Tiến độ xây dựng, cung cấp lao động, vật tư, tài chính, máy móc thiết bị phục...

Quản trị doanh nghiệp

Có kiến thức chuyên môn toàn diện để giải quyết các vấn đề về: quản trị doanh nghiệp, quản trị dự án...

Tài chính doanh nghiệp

Có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực tài...

Ngành Khai thác vận tải

Có kiến thức chuyên môn toàn diện về quá trình công nghệ vận tải và tổ chức, quản lý dịch vụ logisti...